Προσλήψεις προσωπικού και παραλαβή έργων στο ΔΣ του δήμου Αμφιλοχίας

Προσλήψεις προσωπικού και παραλαβή έργων στο ΔΣ του δήμου Αμφιλοχίας

Δείτε τη συνεδρίαση της 29ης Φεβρουαρίου 2016 με τα κάτωθι θέματα που συζητήθηκαν και έγινε η λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 1ο : « ΄Εγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Μενιδίου ».
Η Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ. 33577/2015/18-1-2016 έγγραφο της μας γνώρισε ότι σύμφωνα με την 33577/2015 αίτηση του κ. Σπύρου Πετρολέκα (Τοπγράφος-Χωροτάκτης) ζητείται η χορήγηση της παράτασης συνολικής προθεσμίας έως 31-12-2016 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος της μελέτης (επισυνάπτεται η σχετική αίτηση ).

ΘΕΜΑ 2ο : «΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου :
« Κατασκευή δέκα (10) ομβροδεξαμενών στο Δήμου Αμφιλοχίας ».
Το Τμήμα Τεχνικών ΄Εργων και Υποδομών του Δήμου μας με την από 31/12/2015 εισήγηση του μας έστειλε για έγκριση του πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου
Η Επιτροπή Παραλαβής ( κ.κ. Παπακωνσταντίνου Αικατερίνη , Βαλλή Ιωάννα , Τσόλκας Χρήστος ) του ανωτέρω έργου μετάβηκαν την 21/12/2015 στον τόπο του έργου μαζί τον ανάδοχο κ.Τασούλη Βασίλειο και τον επιβλέποντα κ. Μόσχο Δημήτριο και προέβησαν στον έλεγχο και στην παραλαβή των εργασιών που αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις του Ν.3669/2010 ,Π.Δ. 171/87 .
Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 415.480,00 € με ΦΠΑ και προήλθε από πιστώσεις του προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.Ακολουθεί συνημμένα το σχετικό πρωτόκολλο .

ΘΕΜΑ 3ο : « Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα
« 2014-2020 ».
Το τμήμα τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών του δήμου μας με την από 25/2/2016 εισήγηση του μας γνώρισε τα εξής :
Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα υποβάλλει αίτημα για ένταξη δύο έργα του , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα» με άξονα προτεραιότητας 2
« Προστασία του Περιβάλλοντος- Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο « Δράσεις εκσυχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης ».
Πρόκειται για τα εξής έργα : 1 ) Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Μενιδίου και 2) Διασύνδεση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ινάχου .

ΘΕΜΑ 4ο : « Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΚΠΑ ¨Urban innovative action¨».
Το ¨Urban innovative action¨ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποστηρίζει πιλοτικά σχέδια για τον εντοπισμό και τη δοκιμή νέων λύσεων σε θέματα σχετικά με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα υποβάλλει αίτημα για χρηματοδότηση από το ΕΚΠΑ ( θέσεις εργασίας και δεξιότητες στη τοπική οικονομία )
ΘΕΜΑ 5ο : « Ορισμός μελών επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών ».
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλ/νιας με το αριθμ. 47990/4939/2016 έγγραφο της ζητά τον ορισμό ενός Γεωπόνου του δήμου μας προκειμένου να συμμετάσχει στην εξέταση των αιτημάτων για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης .
ΘΕΜΑ 6ο : « ΄Εγκριση χρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νιας με το Τ.Π. και Δανείων , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 &2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 , την 3541/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων και την 3576/2015 τροποποιητική αυτής ».
Λήψη απόφασης για την έγκριση χρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νιας με το Τ.Π. και Δανείων , σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 &2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014 , την 3541/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δανείων και την 3576/2015 τροποποιητική αυτής.

ΘΕΜΑ 7ο : «΄Εγκριση εκκαθάρισης της έκθεσης εκκαθαριστή επί των πεπραγμένων της « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ( ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ) Δ.Δ. ΑΛΕΥΡΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ ».
Λήψη απόφασης για την έκθεση εκκαθαριστή των πεπραγμένων « ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ( ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ) Δ.Δ. ΑΛΕΥΡΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΙΝΑΧΟΥ για την χρονική περίοδο από 5-8-2011 έως 21-12-2015 για ισολογισμούς έναρξης και λήξης της εκκαθάρισης .

ΘΕΜΑ 8ο : « Διοργάνωση Καρβασαριώτικης Αποκριάς 2016 στο Δήμο Αμφιλοχίας ». Ο Δήμος Αμφιλοχίας όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα διοργανώσει την Καρβασαριώτικη Αποκριά 2016 που θα περιλαμβάνει Πολιτιστικές – Λαογραφικές εκδηλώσεις αλλά και διάφορες δράσεις στις 3/3/2016 * 6/3/2016 * 12/3/2016 * 13/3/2016 * 14/3/ 2016.
Προτείνεται η έγκριση πίστωσης 17.000,00 € για τη διοργάνωση της Καρβασαριώτικης Αποκριάς που θα βαρύνει των Κ.Α. 10-6471 (Έξοδα για πολιτιστικές εκδηλώσεις)

ΘΕΜΑ 9 ο : « Συμμετοχή του Δήμου Αμφιλοχίας στο πρόγραμμα

“Europe for Citizen – Networks of Cities”.

Στο πρόγραμμα αυτό οι πόλεις τις Ευρώπης δημιουργούν ένα δίκτυο με σκοπό τη διανομή της θετικής εμπειρίας τους. Η γνωριμία μεταξύ τους επιτρέπει σε όλους να αποκτήσουν εμπειρία με σκοπό την εύρεση των καλύτερων λύσεων για αρμονική και ηθική ανάπτυξη.
Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος είναι να επανερμηνευθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και των ατόμων που προέρχεται από διαφορετικές ιστορίες.
Σήμερα πολλές διαδικασίες επανεισάγουν έντονα το θέμα της αλληλεγγύης στα πλαίσια της κοινωνίας:
• Ευθύνη προς το περιβάλλον και τις μελλοντικές γενιές,
• Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της αγοράς και της ανάγκης να ρυθμιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων,
• Ο δυναμισμός και οι συγκρούσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
• Το σπάσιμο της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, των κοινωνικών τάξεων και των προσώπων
• Η διασύνδεση μεταξύ τοπικού και των παγκόσμιων συγκρούσεων,
• Οι κίνδυνοι αποσύνθεσης στους οποίους οι κοινωνίες μας εκτίθενται,
• Οι εχθρότητες που προέρχονται από τη οικονομική κρίση.
Ενέργειες του προγράμματος οι οποίες θα διοργανωθούν στην Ελλάδα είναι:
Homo sapiens: Be Protagonists Να είστε πρωταγωνιστές
Event organized in Greece Γεγονός που οργανώνεται στην Ελλάδα
• Diversity (Ποικιλομορφία)
• Democracy (Δημοκρατία)
• Integration (Ολοκλήρωση)

Από την Ελλάδα δεύτερος εταίρος στο σχήμα αυτό είναι ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ υπό την επωνυμία «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»
(ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) πρ. «Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων –Περιοχών της Μεσογείου».

ΘΕΜΑ 10ο : « Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας ».
Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Αμφιλοχίας .

ΘΕΜΑ 11 ο : « Γνωμοδότηση για παρέκκλιση στις αποστάσεις κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ( θέση Χαραμάντες Τ.Κ. Λουτρού ) αίτημα του κ. Μακρή ΓΕΩΡΓΊΟΥ ».
Το τμήμα δόμησης & Π.Ε. του Δήμου μας με το αριθμ. πρωτ. 993/2016 έγγραφο του μας απέστειλε το αίτημα του κ. Μακρή Γεωργίου του Ιωάννη για την χορήγηση γνωμοδότησης για παρέκκλιση στις αποστάσεις κτιρίου από τα όρια του γηπέδου στην θέση « Χαραμάντες της Τ.Κ. Λουτρού ».

ΘΕΜΑ 12 ο : « Ψήφισμα για την καθιέρωση « Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας ».
Ψήφισμα του δημοτικού μας συμβουλίου για την καθιέρωση « Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας »την 20η Μαϊου 2016 σύμφωνα με το από 17/2/2016 έγγραφο της ΚΕΔΕ αναφορικά με την πρωτοβουλία της ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας την οποία στηρίζει η ΚΕΔΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών στην προβολή και την διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας .

ΘΕΜΑ 13ο : « Λήψη απόφασης για την χρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Στάνου από τον « Σύλλογο των Εν Αθήναις και Απανταχού Στανιατών Αιτωλ/νιας « ΄Αγιος Δημήτριος »
Λήψη απόφασης για την για την παραχώρηση του παλαιού δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Στάνου .

ΘΕΜΑ14 ο : « Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για την ανέγερση ιστού ραδιοφωνικού σταθμού στην θέση « Βελαώρα» Τ.Κ. Σαρδινίων Δήμου Αμφιλοχίας ». Με την αριθμ. 1947/2016 αίτηση του κ. Κουτσογιανόπουλου Απόστολου ζητείται η παραχώρηση χώρου για την ανέγερση ιστού ραδιοφωνικών σταθμών στην θέση «ΒΕΛΑΩΡΑ» της Τ.Κ. Σαρδινίων του Δήμου Αμφιλοχίας .

ΘΕΜΑ 15ο : « Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για την χρήση αποφρακτικού μηχανήματος έργου του Δήμου Αμφιλοχίας ».
Λήψη απόφαση για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας για την χρήση αποφρακτικού μηχανήματος έργου του Δήμου Αμφιλοχίας με τους κάτωθι όρους :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας Νομού Αιτωλοακαρνανίας έχει ανάγκη χρήσης του ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ για την απόφραξη αγωγών αποχέτευσης καθώς δεν διαθέτει ανάλογο.
Ο Δήμος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ να διαθέτει το αδειοδοτημένο ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ιδιοκτησίας του καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για την μετακίνηση του ή λειτουργία του (οδηγός, εργάτης, κλπ) για την απόφραξη αγωγών αποχέτευσης.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ στον Δ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Ο Δήμος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ αναλαμβάνει :

Ο Δήμος ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ θα διαθέτει το αδειοδοτημένο ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ καθώς και το προσωπικό που απαιτείται για την μετακίνηση του ή λειτουργία του (οδηγός, εργάτης, κλπ) για την απόφραξη αγωγών στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ αναλαμβάνει :

• Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, όντας αποκλειστικά υπεύθυνος για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση τους εφόσον εκτελούνται σε κοινόχρηστους χώρους διέλευσης πεζών ή τροχοφόρων.
• Η μη καταβολή των οφειλών, δίνει το δικαίωμα στο ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ για μονομερή λύση της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (Τα δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων που είναι στην αρμοδιότητα του)

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του Δήμου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ στον Δ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ορίζεται σε 300,00 €/ημέρα επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καταβάλλεται από τον Δήμο ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ στον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ με την έκδοση σχετικού Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.
Η κατάθεση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ στην …………………… Τράπεζα – κατάστημα …………………………..με αριθμό λογαριασμού …………….. και ΙΒΑΝ GR ……………………………και δικαιούχο τον ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι αναθέτουν την Παρακολούθηση της Σύμβασης και την τήρηση των όρων αυτής σε κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους :
1. Τον ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
2. Τον ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ,……………………………………….
3. Την Αντιδήμαρχο ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η Κοινή Επιτροπή α) θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, β) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος που θα ανακύπτει, γ) θα εισηγείται στα συμβαλλόμενα μέρη οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύπτουν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Οι διαφορές ή διαφωνίες θα επιλύονται με κοινή συναίνεση όλων των συμβαλλομένων μερών.
Ο Δήμος Αμφιλοχίας δε φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν παραλείψεις κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης για πιθανά ατυχήματα, ή βλάβες ή φθορές των δικτύων λυμάτων από τη δράση των αποφρακτικών μέσων του εν λόγω μηχανήματος. Οι οδηγίες εκτέλεσης είναι αρμοδιότητα και ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι και σημαντικοί. Η παράβαση των όρων ή της πλημμελούς εκτέλεσης αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο, παρέχει το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν την αποκατάσταση της ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 7
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παρούσα προγραμματική σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες.
Παράταση της διάρκειας πραγματοποιείται µε την τροποποίηση του χρόνου ισχύος της σύµβασης αυτής, µετά από ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των µελών της κοινής Επιτροπής.
Αυτά συμφώνησαν συναρμολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξη τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφτηκε σε 3 πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο µέρος από ένα.

ΘΕΜΑ 16ο : « Πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016 με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8/μηνης διάρκειας».
Στα πλαίσια προγραμματισμού των προσλήψεων έτους 2016 , σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 5420/22-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΚΛΡ465ΦΘΕ-Τ5Ε) πρέπει να υποβάλλουμε τα αντίστοιχα αιτήματά μας, σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
Οι ανάγκες του Δήμου μας σε προσωπικό για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανέρχεται σε έξι (6) άτομα και συγκεκριμένα δύο (2) οδηγούς κατηγορίας ΔΕ και δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου κατηγορίας ΔΕ και δύο (2) εργάτες κατηγορίας ΥΕ.
Η εν λόγω εποχική ανάγκη προκύπτει τόσο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, καθαρισμό δρόμων, δασυλλίων, αποκατάσταση ζημιών κτλ όσο και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών λόγω κατολισθήσεων από έντονα καιρικά φαινόμενα, διευθετήσεις χειμάρρων, αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, καθαρισμό δρόμων κτλ. Το προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στον τομέα αυτό καθώς ο Δήμος μας καλύπτει μια έκταση 1.080.554 στρεμ. και περίπου 2,6 εκ μέτρα βασικού αγροτικού δικτύου. Η ορεινότητα επιβάλει λόγω καιρικών συνθηκών και του φυσικού ανάγλυφου συστηματική συντήρηση γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ανθρώπους και οχήματα.
Υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό τρεχούσης χρήσεως έτους 2016 και αντίστοιχη πίστωση θα προβλεφθεί και για το επόμενο έτος εφόσον οι συμβάσεις λήγουν μετά την 31η -12-2016».
Προτείνεται η πρόσληψη προσωπικού ως κάτωθι
: με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι και οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Δήμου Αμφιλοχίας, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης, ως εξής:
-Δύο (2) οδηγούς φορτηγών, κατηγορίας ΔΕ και
-Δύο (2) χειριστές μηχανημάτων έργου, κατηγορίας ΔΕ
-Δύο (2) εργάτες , κατηγορίας ΥΕ
2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α 30-6041.001/30-6041.002 ,ύψους ευρώ και Κ.Α 30-6054.001/30-6054.002 ύψους και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2016, ενώ αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους εφόσον οι συμβάσεις λήγουν μετά την 31η -12-2016.
3. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΘΕΜΑ 17ο : « Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2016».
«Σύμφωνα με το αρ. οικ. 5420/22-2-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:6ΚΛΡ465ΦΘΕ-Τ5Ε), οι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν αιτήματα προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2016, αξιολογώντας τις ανάγκες τους, προκειμένου να λάβουν έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει.
Για το Δήμο μας άμεση και επιτακτική είναι η ανάγκη πρόσληψης καθαριστριών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 26-8-2015 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α/2015) «από την έναρξη του διδακτικού έτους 2016-2017 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Στο Δήμο Αμφιλοχίας υπηρετούν αυτή τη στιγμή οκτώ (8) καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση ΙΔΑΧ (προσωποπαγείς), ενώ το σύνολο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε πενήντα τρεις (53) και είναι αδύνατο να καλυφθούν από το υπάρχον προσωπικό. Το θέμα είναι μείζονος σημασίας καθόσον αφορά την υγεία και την υγιεινή των παιδιών μας και οφείλουμε να δώσουμε την πρέπουσα σημασία. Επιπλέον οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων είναι μεγάλες.
Για τους ανωτέρω λόγους κρίνετε επείγουσα η ανάγκη πρόσληψης είκοσι έξι (26) καθαριστριών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου , η οποία θα είναι 10μηνης διάρκειας, ήτοι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 1-9-2016 έως και 30-6-2017.

ΘΕΜΑ 18ο « Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας οικονομικού έτους 2016 ».
Επειδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την ψήφισή του , για λογιστική τακτοποίηση να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*