Προκήρυξη για την πλήρωση  θέσης δικηγόρου  με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του  Δήμου Αμφιλοχίας

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αμφιλοχίας

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου  προκηρύσσει ο Δήμος Αμφιλοχίας.

 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση, πρέπει:
– Να είναι Έλληνες /Ελληνίδες πολίτες.
– Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
– Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
– Να είναι δικηγόροι παρ’ Εφέταις μέλη Δικηγορικού Συλλόγου της Χώρας.
– Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.
– Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
– Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων.
– Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια Αρχήείτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Δήμο Αμφιλοχίας / Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ. Στράτου Αμφιλοχία 30500) σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλογικού Αγρινίου, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους και ειδικότερα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (αρμόδια Σιακαπέτη Παναγιώτα, τηλ. 2642360421) συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014), ήτοι:
α. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
β. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής. Στον τίτλο σπουδών θα πρέπει να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο βαθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με δύο δεκαδικά στοιχεία. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄(για τους άνδρες υποψήφιους).
ε. Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει ιδιότητα του δικηγόρου ως παρ’ Εφέταις.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής του εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο, τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας του, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νπδδ μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω αδικήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Η ανωτέρω δήλωση καλύπτει την υποβολή του αντιγράφου ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος καθώς η υποχρέωση υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου έχει καταργηθεί ως δικαιολογητικό συμμετοχής στην διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αμοιβή (ΚΥΑ 9362/5-5-2006 – ΦΕΚ 561/Β).
θ.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 Ν.3584/2007 .
ι. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.
ια. Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ή δύνανται να συνεκτιμηθούν για την απόδειξη της επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, της εξειδίκευσής του στο αντικείμενο της απασχόλησης και της επαγγελματικής πείρας και επάρκειας του, καθώς και της γνώσης ξένων γλωσσών σύμφωνα και με τα κατωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων.
Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους.
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδας ή από δικηγόρο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 Ν.4194/2013).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*