Πολιτιστικός-Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Κοιλάδας Αχελώου – Ακόμη μια Μάχη

Πολιτιστικός-Περιβαλλοντολογικός Σύλλογος Κοιλάδας Αχελώου – Ακόμη μια Μάχη

Ακόμη μια μάχη στον πολύχρονο αγώνα που δίνουμε, για την υπεράσπιση του τόπου μας, των ιδιοκτησιών μας, της αξιοπρέπειας των ανιδιοτελών και αγνών ανθρώπων των χωριών μας, κρίνεται αυτό το μήνα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου. Είναι μόνο μια ακόμη μάχη “με σημαίνουσα σημασία”, που θα δώσουμε τον αγώνα να την κερδίσουμε.
Στα χρόνια που πέρασαν είχαμε μικρότερες ή μεγαλύτερες νίκες, όπως θέσεις εργασίας, υποβίβαση του ύψους του φράγματος & της λεκάνης κατάκλισης , σημαντική ήταν η συμβολή του αγώνα μας και στην επισκευή της διατηρητέας γέφυρας Αυλακίου κ α.
Πόνταραν ότι θα είναι μακροχρόνιος πολύπλοκος και πολυδάπανος αγώνας, και κυρίως ότι θα μας εκφοβίσουν – εξοντώσουν δικαστικά και όχι μόνο. Το επιδίωξαν από το 2011 με πέντε συγχωριανούς μας, που ενώ τους κατέστρεψαν τα κτήματα τους με τις πλημμύρες λόγω του φράγματος, τους έσυραν στα ποινικά δικαστήρια με την κατηγορία της συκοφαντίας και της δυσφήμησης.
Το επανέλαβαν και με εμάς τα επόμενα χρόνια ζητώντας μας διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ συν τόκους και δικαστική δαπάνη και προσαυξανόμενα κατά 10 χιλιάδες σε κάθε δημοσίευμα μας που θα το εκλάβουν ως συκοφαντικό -δυσφημιστικό .
Φυσικά τα Δικαστήρια δεν αποδέχτηκαν τους ισχυρισμούς τους.
Στις 27/5/2021 στην αίθουσα του Δικαστηρίου Αγρινίου εκδικάζεται η μήνυση σε βάρος του κ. Ν. Κυριακόπουλου εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ για μια σειρά παραβάσεων στο φράγμα Δαφνοζωνάρας Αυλακίου.
Στις 11/11/2021 στο ΣτΕ εκδικάζεται η προσφυγή μας για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας.
Η ηθική συμπαράσταση και παρουσία στα δικαστήρια, των ανθρώπων της περιοχής μας που βιώνουν την καταστροφή του τόπου μας, έχει τη δική της μεγάλη σημασία.
Ανοίξτε εδώ

Κατηγορητήριο Κυριακόπουλος

 

Παράβαση ΤΕΡΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22ης /8-10-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αμφιλοχίας.
Στην Αμφιλοχία και στο ∆ημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8ην του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. και σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.455/2018 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την αριθμ. 11093/3-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε στα μέλη της .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 7 τακτικά μέλη , ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Κατσούλας ,
2. Λεωνίδας Κατσαντάς ,
3. Ανδρέας Ρεγκούτας ,
4. Γεώργιος Αλπός ,
5. Νικόλαος Μπεχλιούλης ,
6. Μάρκος Βασίλας ,
7. Κωνσταντίνος Ριζογιάννης ,
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος
Μέλος Μέλος Μέλος
Μέλος Μέλος
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ουδείς
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Λιάπης και η υπάλληλος του ∆ήμου ∆ιαμάντω Ψωφάκη για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 10Ο : « Αποδοχή δωρεάς ομβροδεξαμενής για πότισμα αιγοπροβάτων η οποία έχει κατασκευαστεί από την ΤΕΡΝΑ, στην περιοχή Αυλακίου της Κοινότητας Βρουβιανών του ∆ήμου Αμφιλοχίας στον ∆ήμο Αμφιλοχίας »
Ο κ. Πρόεδρος έφερε για συζήτηση το ανωτέρω θέμα και ανέφερε ότι η Τεχνική
Υπηρεσία με την από 4/10/2019 εισήγηση της μας γνώρισε τα κάτωθι :
∆ήμος Αμφιλοχίας Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία
Αμφιλοχία 4-10-2019
Προς την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς ομβροδεξαμενής για πότισμα αιγοπροβάτων , η οποία έχει κατασκευαστεί από την ΤΕΡΝΑ, στην περιοχή Αυλακίου της κοινότητας Βρουβιανών του ∆ήμου Αμφιλοχίας στον ∆ήμο Αμφιλοχίας
Σας διαβιβάζουμε την επιστολή του προέδρου κοινότητας Βρουβιανών κ.Τσακανίκα Αθανασίου που αφορά την αποδοχή παραχώρησης ομβροδεξαμενής στην περιοχή

Αυλάκι για το πότισμα των αιγοπροβάρτων, την οποία είχε κατασκευάσει η ΤΕΡΝΑ, ο οποίος ζητάει ο ∆ήμος να προβεί στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την νομιμοποίηση αυτής προκειμένου να συνεχίσουν οι κάτοικοι της περιοχής να τη χρησιμοποιούν νόμιμα.
Η εν λόγω δεξαμενή χρησιμοποιείται και για τις ανάγκες της δασοπυρόσβεσης. Συνημμένα: Η με αριθμ. πρωτ 11113/3-10-2019 επιστολή του κ. Τσακανίνα Αθανασίου προέδρου της κοινότητας Βρουβιανών για την επίσπευση των ενεργειών
1) Η με αριθμ. πρωτ.: 3388/9-4-2017 αίτηση του πρώην προέδρου της κοινότητας Βρουβιαβών κ. Καρανζούνη Παύλου και κατοίκων της περιοχής
2) Η τεχνική περιγραφή της δεξαμενής νερού στην τοποθεσία Αυλάκι
3) Σχέδιο: Θέση δεξαμενής ύδατος
4) Υπόμνημα του μελετητή κ. Ντζιμάνη Βασιλείου ∆ασολόγου
5) Άρθρα νόμων για νομιμοποίηση δεξαμενής.
6) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του πρώην ∆ημάρχου Ινάχου Τουρουνίδη Αθανασίου με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ την 7 Απριλίου 2007
7) Το με αριθμ πρωτ. 6409/26-6-2019 έγγραφο, που αφορά την κοστολόγηση διαφόρων εργασιών – παροχών, της εταιρείας ΤΕΡΝΑ προς το ∆ήμο Ινάχου
Και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα : 1.Άρθρο 103 παρ 2 εδάφιο θ) του Ν. 3463/2006
2. Άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο κα) του Ν. 3852/2010, 3. Άρθρο 180 παρ 6 του Ν. 4412/2016
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου , την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 , τις διατάξεις του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν. 4412/2016 , όλα τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ,
1. Αποδέχεται την δωρεά ομβροδεξαμενής για πότισμα αιγοπροβάτων , η οποία έχει κατασκευαστεί από την ΤΕΡΝΑ, στην περιοχή Αυλακίου της Κοινότητας Βρουβιανών του ∆ήμου Αμφιλοχίας στον ∆ήμο Αμφιλοχίας .
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 134/8-10-2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Του με αριθμ. 22/8-10-2019 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής ∆ήμου Αμφιλοχίας

Ο ∆ήμαρχος Αμφιλοχίας Α/Α

Ο Γενικός Γραμματέας του ∆ήμου Γεώργιος Λιάπης

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*