Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αμφιλοχίας – Αναλυτικά τα καθήκοντά τους

Οι νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αμφιλοχίας – Αναλυτικά τα καθήκοντά τους

Τα νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τα ηνία του δήμου, προέρχονται από την συνεργασία τριών παρατάξεων του ΔΣ και πρόκειται για τα ονόματα που ήδη σας είχαμε ενημερώσει.
Έτσι καθήκοντα αντιδημάρχων αναλαμβάνουν με θητεία ενός έτους από 6-9-2019 μέχρι και 5-9-2020 ως εξής:
1. ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες διαχείρισης κοιμητηρίων, σχεδιασμού και εποπτείας Καθαριότητας και ανακύκλωσης, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, συντήρησης πρασίνου , διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (πλην του τμήματος τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών), εποπτείας περιβάλλοντος.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος προμηθειών και συγκεκριμένα : αρμοδιότητες: σε θέματα προμηθειών υλικών/εξοπλισμού, υπηρεσιών.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες στον τομέα φυτικής παραγωγής, ζωικής παραγωγής και αλιείας καθώς και σε θέματα τουρισμού.
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
-τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.
-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο
της υπογραφής.
2. ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τεχνικών έργων και συντήρησης υποδομών και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής έργων, εξοικονόμησης ενέργειας, σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, σε θέματα πολιτικής προστασίας. Πλέον αυτών αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων (πλην αυτών του τμήματος Περιβάλλοντος, καθαριότητας και πρασίνου).
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών και συγκεκριμένα : αρμοδιότητες υπηρεσιών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και κυκλοφορίας.
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης και συγκεκριμένα: αρμοδιότητες σε θέματα συνδέσεων και αιτημάτων, διαχείρισης παροχών, διαχείρισης δικτύου άρδευσης, δικτύου ύδρευσης, λειτουργίας αντλιοστασίων, αρμοδιότητες σε θέματα αποφράξεων, διαχείρισης δικτύου αποχέτευσης, λειτουργίας βιολογικού
καθαρισμού.
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο
της υπογραφής.
3. ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΘΩΜΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
Στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης των Πολιτικοδιοικητικών Οργάνων του Δήμου σε θέματα διοικητικής μέριμνας.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών .
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Λογιστηρίου, Εσόδων και Περιουσίας και συγκεκριμένα σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών και σε θέματα προϋπολογισμού.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ταμείου.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος ΚΕΠ.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ρύθμισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προστασίας του καταναλωτή και σε θέματα απασχόλησης.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Προγραμματισμού και Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες προγραμματισμού, σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων,
αποτελεσματικότητας και απόδοσης, ποιότητας και οργάνωσης , Νέων Τεχνολογιών και διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ.
– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικών Υπηρεσιών ΔΕ. Ινάχου και Δ.Ε Μενιδίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
-τέλεση πολιτικών γάμων στα όρια όλου του Δήμου.
-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς του και το γνήσιο της υπογραφής.
4.ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, Στην οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος πρόνοιας.
-την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών και συγκεκριμένα αρμοδιότητες σε θέματα προαγωγής της δημόσιας υγείας, σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού.
-την ευθύνη υπογραφής όλων των εγγράφων αρμοδιότητάς της και το γνήσιο της υπογραφής.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να τα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσαντάς Λεωνίδας που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νίκα Νικόλαο.
Επίσης την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου έχει οριστεί η πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή Προέδρων και ορισμό Επιτροπών.

Share

7 Σχόλια

 1. Αμφιλοχιωτης says:

  Κριμα για τους δημοτες. Η αποτυχια της νεας δημοτικης αρχης εκ των προτερων βεβαια. Επιλογες συμφεροντος και βολεματος

  • Χαρά says:

   Σκέτη απογοήτευση!!Μόνο στην Αμφιλοχία γίνονται αυτά… το θέατρο του παραλόγου για άλλη μια φορά παίζεται στις πλάτες μας.
   Κατσούλα ως ψηφοφόροι σου μας απογοητεύεις με τις επιλογές σου, όλη η παρακμή μαζεμένη!

 2. ΚΑΝΑΡΗΣ says:

  Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επι τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον ( Κοιμήσης )

  • Μετα την Σταυρωση ΠΑΝΤΑ ακολουθει η Ανασταση! Αυτο επιτασουν οι συμπαντικοι νομοι…!

 3. Χρηστος says:

  Καλη αρχη σε ολους,
  Το σχολιο αφορα τον Αντιδημαρχο Κο Νικα,
  Ο κεντρικος αγωγος υδρευσης στην βαρεταδα ειναι απο τον Ιουνιο σπασμενος. (ευθυνη της προηγουμενης δημοτικης αρχης).Μεχρι τωρα δεν ενδιαφερθηκε κανεις. Η ζημια για το υπεδαφος και την ασφαλτο ειναι μεγαλη. Το κοστος βεβαια για τους δημοτες δεν μπορει να υπολογιστει.

  • Γιατί θα ενδιαφερθεί ο τωρινός που δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα 😂

 4. Δήμητρα says:

  Ανεξάρτητη, αναπτυξιακή, συνεργασία βαλτινών. Η νέα δημοτική παράταξη Αμφιλοχίας. Καλό ακούγετε.!

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*