Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Αποφάσεις Τακτικής Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας

Στην Αμφιλοχία, σήμερα την 16η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη , ώρα 12.00 π.μ και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφιλοχίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Απόστολου Γώγολου αυτού που επιδόθηκε την 11/10/2019 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Κοινότητα Αμφιλοχίας με παρόντες:
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εφόσον επί αριθμού εφτά (7) Συμβούλων παρίστανται 6.

Παρόντες:

ΓΩΓΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΜΕΛΟΥ – ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
4. ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΝΑΚΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
6. ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Απών

1. ΣΜΕΡΑΪΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ως Ειδικός Γραμματέας παρέστη η δημοτική υπάλληλος κ. Μαντοπούλου Μαρία.
Το σώμα εισήλθε στη συζήτηση του υπ’ αριθ. 01 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του σώματος τα κάτωθι :
Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 86 του Ν3852/10 το συμβούλιο της κοινότητας με απόφαση του εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι τα κάτωθι έργα :
1. Συντήρηση και αξιοποίηση της πλατείας του Στρογγυλού ( Επαναλειτουργία σιντριβανιού, φύτευση λουλουδιών, συντήρηση κολωνάκια, παγκάκια)
2. Διαμόρφωση του στρογγυλού κόμβου όπου είναι τοποθετημένο το έργο τέχνης ΕΛΙΑ
3. Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου (ψήφισμα στην περιφέρεια)
4. Διαμόρφωση της εισόδου θεατών του γηπέδου και του παρακείμενου χώρου με τις δημοτικές βρύσες
5. Διαμόρφωση – διάνοιξη δημοτικών οδών
Α. Γεροαθανασαίων- τμήμα Μάρκου Πανέτα, οδός Αναστασίου Φύλου (Κέντρο Υγείας ως Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής
Β. Οδός Λιμναίας (σιδηροδρομική γραμμή)
6. Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού και συμπλήρωση
7. Καθαρισμός και αξιοποίηση οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δήμου στο ΟΤ 88
8. Διαμόρφωση και αξιοποίηση οικοπέδου ακινήτου πρώην Ένωσης
9. Διαμόρφωση χώρων μπάσκετ και στις δύο πλευρές της πόλης
10. Καθαρισμός οικοπέδου πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης
11. Διαμόρφωση χώρου μαρίνας
12. Καθαριότητα και χωροθέτηση νεκροταφείου Αμφιλοχίας
Το σώμα αφού άκουσε τον Πρόεδρο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εισήγηση στην εκτελεστική Επιτροπή των κάτωθι έργων :
1. Συντήρηση και αξιοποίηση της πλατείας του Στρογγυλού ( Επαναλειτουργία σιντριβανιού, φύτευση λουλουδιών, συντήρηση κολωνάκια, παγκάκια)
2. Διαμόρφωση του στρογγυλού κόμβου όπου είναι τοποθετημένο το έργο τέχνης ΕΛΙΑ
3. Συντήρηση κεντρικού οδικού δικτύου (ψήφισμα στην περιφέρεια)
4. Διαμόρφωση της εισόδου θεατών του γηπέδου και του παρακείμενου χώρου με τις δημοτικές βρύσες
5. Διαμόρφωση – διάνοιξη δημοτικών οδών
Α. Γεροαθανασαίων- τμήμα Μάρκου Πανέτα, οδός Αναστασίου Φύλου (Κέντρο Υγείας ως Εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής
Β. Οδός Λιμναίας (σιδηροδρομική γραμμή)
6. Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού και συμπλήρωση
7. Καθαρισμός και αξιοποίηση οικοπέδου συνιδιοκτησίας Δήμου στο ΟΤ 88
8. Διαμόρφωση και αξιοποίηση οικοπέδου ακινήτου πρώην Ένωσης
9. Διαμόρφωση χώρων μπάσκετ και στις δύο πλευρές της πόλης

Share

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*